1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met een hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden:
  deze Algemene Voorwaarden van TraineeshipPlaza.nl.
 • Deelnamebedrag(en):
  door Wederpartij verschuldigde Deelnamebedrag(en) aan TraineeshipPlaza.nl, ingaande vanaf het begin van de dienstverlening door TraineeshipPlaza.nl.
 • Dienst(en):
  de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij gesloten Overeenkomst.
 • Gebruikers:
  de particuliere gebruikers van de Site alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of Site van TraineeshipPlaza.nl.
 • TraineeshipPlaza.nl:
  v.o.f. TraineeshipPlaza.nl, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
 • Overeenkomst:
  de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan TraineeshipPlaza.nl Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De Overeenkomst heeft een duur van 1 jaar met telkens een stilzwijgende verlenging van een jaar, behoudens andersluidende schriftelijke of electronische Overeenkomst.
 • Site:
  de internetsite van TraineeshipPlaza.nl te bereiken via de domeinnaam www.TraineeshipPlaza.nl, alsmede alle andere internetsites van TraineeshipPlaza.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 • Toegangscode:
  een door TraineeshipPlaza.nl aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen.
 • Wederpartij:
  de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van TraineeshipPlaza.nl gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

2. ALGEMEEN

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van Diensten door TraineeshipPlaza.nl aan haar Wederpartij, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van TraineeshipPlaza.nl of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen TraineeshipPlaza.nl en haar Wederpartij, respectievelijk haar rechtsopvolger.
 • 2.2 Alle aanbiedingen door TraineeshipPlaza.nl aan Wederpartij zijn vrijblijvend.
 • 2.3 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij van de hand.
 • 2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij zijn overeengekomen.
 • 2.5 TraineeshipPlaza heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wederpartij stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.
 • 2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij, wordt Wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
 • 2.7 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. TraineeshipPlaza.nl zal dan een nieuwe bepaling vastleggen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • 2.8 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.
 • 2.9 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. TraineeshipPlaza.nl kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. TraineeshipPlaza.nl is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
 • 2.10 De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. TraineeshipPlaza.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.
 • 2.11 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. TraineeshipPlaza.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van TraineeshipPlaza.nl of derden.
 • 2.12 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. OVEREENKOMST

 • 3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door TraineeshipPlaza.nl. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van TraineeshipPlaza.nl en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (on-line) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door TraineeshipPlaza.nl. aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door TraineeshipPlaza.nl wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.
 • 3.2 Wederpartij heeft na het sluiten van een Overeenkomst recht om uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan TraineeshipPlaza.nl verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen, zulks onder gelijktijdige betaling aan TraineeshipPlaza.nl van een door TraineeshipPlaza.nl naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 500,00 EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten.

4. UITVOERING

 • 4.1 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan TraineeshipPlaza.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nuttig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TraineeshipPlaza.nl worden verstrekt. Indien die niet tijdig aan TraineeshipPlaza.nl worden verstrekt, heeft TraineeshipPlaza het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen; een en ander laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet.
 • 4.2 TraineeshipPlaza.nl behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten – waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het uistellen van (i) aanmaken van een Corporate Profile en gerelateerde activiteiten (ii) verstrekking van een Toegangscode – en TraineeshipPlaza is ter zake niet aansprakelijk. Indien er sprake is van een dergelijke opschorting of uitstel, worden de verplichtingen van TraineeshipPlaza.nl automatisch opgeschort voor de duur zolang die voortduurt. Indien die periode langer duurt dan drie (3) maanden is TraineeshipPlaza.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. PRIJS EN BETALING

 • 5.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst is na aanvang van de Overeenkomst direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te brengen doen hier niets aan af.
 • 5.2 TraineeshipPlaza is gerechtigd twintig (20) procent van de Deelnamebedrag(en) bij ondertekening van de Overeenkomst, en het overige nadien te factureren.
 • 5.2 Facturen van TraineeshipPlaza.nl zijn direct opeisbaar en zullen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum integraal door Wederpartij worden betaald. Betaling geschiedt zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 • 5.3 Door Wederpartij aan TraineeshipPlaza.nl gedane betalingen uit hoofde van een gesloten Overeenkomst worden niet gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 • 5.4 Deelnamebedrag(en) en andere vergoedingen/prijzen zijn uitgedrukt in Euro (EUR) exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
 • 5.5 TraineeshipPlaza.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. TraineeshipPlaza.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.
 • 5.6 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TraineeshipPlaza.nl niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken.
 • 5.7 Indien Wederpartij voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de terzake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Binnen deze periode zal TraineeshipPlaza.nl voor de uitvoering van de incasso zorg dragen.
 • 5.8 Indien Wederpartij machtiging heeft gegeven voor een automatische incasso zoals genoemd in artikel 5.6, en TraineeshipPlaza.nl niet in staat is om verschuldigde bedragen te incasseren, is het door Wederpartij verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. Het staat TraineeshipPlaza.nl in dat geval vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.
 • 5.9 Indien Wederpartij een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum van de betreffende factuur betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is TraineeshipPlaza.nl gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van enige Overeenkomst, en is Wederpartij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.
 • 5.10 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien TraineeshipPlaza.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. TraineeshipPlaza.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
 • 5.11 TraineeshipPlaza.nl is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens TraineeshipPlaza.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat TraineeshipPlaza.nl tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat.

6. GEBRUIK TOEGANGSCODE EN DE DIENST

 • 6.1 TraineeshipPlaza.nl zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij van een Toegangscode te voorzien.
 • 6.2 Wederpartij is slechts gerechtigd de door TraineeshipPlaza.nl toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. De door TraineeshipPlaza.nl verstrekte Toegangscode is Wederpartij-gebonden en niet overdraagbaar. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.
 • 6.3 Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot werving- en selectieactiviteiten ten behoeve van de interne organisatie van de Wederpartij zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Wederpartij, die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van werving- en selectieactiviteiten van Wederpartij.
 • 6.4 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij TraineeshipPlaza.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het TraineeshipPlaza.nl toegestaan om Wederpartij een nieuwe Toegangscode te verstrekken.
 • 6.5 Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij zullen gebruiken.
 • 6.6 TraineeshipPlaza.nl heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder medebegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst aan Wederpartij in rekening te brengen.

7. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

 • 7.1 In het geval communicatie tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. TraineeshipPlaza.nl is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 • 7.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EIGENDOM

 • 8.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.
 • 8.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.
 • 8.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
 • 8.4 Wederpartij onthoudt zich ervan TraineeshipPlaza.nl of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van TraineeshipPlaza.nl, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste vacature; het plaatsen van een vacature voor een ander doel dan het werven van personeel voor die vacature; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van TraineeshipPlaza.nl, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van TraineeshipPlaza.nl of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
 • 8.5 Onverlet het overige in dit artikel 8 bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van TraineeshipPlaza.nl ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een vacature; (ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij TraineeshipPlaza heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingsdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en(iii) het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Traineeshipplaza.nl. ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien TraineeshipPlaza.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij TraineeshipPlaza.nl zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 1.000 (duizend EURO) per gebeurtenis en is TraineeshipPlaza.nl gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • 8.6 Het is Wederpartij niet toegestaan om de (HTML) codes die door TraineeshipPlaza.nl zijn beschreven voor het aanmaken van advertenties en vacatures etcetera op de Site te kopiëren, te wijzigen of aan te passen anders dan conform de door TraineeshipPlaza.nl verstrekte instructie.
 • 8.7 Onverlet de andere rechten van TraineeshipPlaza.nl zal Wederpartij op eerste verzoek van TraineeshipPlaza.nl zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur materialen van de Site verwijderen indien deze naar de mening van TraineeshipPlaza.nl inbreuk maken op enig recht van derden.
 • 8.8 Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft TraineeshipPlaza.nl toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde electronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door TraineeshipPlaza.nl verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

9. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN TRAINEESHIPPLAZA.NL

 • 9.1 TraineeshipPlaza.nl verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.
 • 9.2 TraineeshipPlaza.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 • 9.3 TraineeshipPlaza.nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij.
 • 9.4 TraineeshipPlaza.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal TraineeshipPlaza.nl Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
 • 9.5 TraineeshipPlaza.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van "exposure" op de Site door Wederpartij te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site indien naar het oordeel van TraineeshipPlaza.nl een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens een derde , in strijd is met enige overeenkomst tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van TraineeshipPlaza.nl, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van TraineeshipPlaza.nl zal Wederpartij op eerste verzoek van TraineeshipPlaza.nl zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar databestand op de Site van TraineeshipPlaza.nl verwijderen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 • 10.1 TraineeshipPlaza.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
 • 10.2 TraineeshipPlaza.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via de vacatures ‘van’ TraineeshipPlaza.nl betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.
 • 10.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TraineeshipPlaza.nl of van haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval beperkt de totale aansprakelijkheid van TraineeshipPlaza.nl voor directe/gevolg schade zich tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan TraineeshipPlaza.nl.

11. VRIJWARING

Wederpartij vrijwaart TraineeshipPlaza.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door hem geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12. OVERMACHT

 • 12.1 Indien TraineeshipPlaza.nl niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 12.2 Indien TraineeshipPlaza.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TraineeshipPlaza.nl bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 • 12.3 Van overmacht van TraineeshipPlaza.nl in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van TraineeshipPlaza.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van TraineeshipPlaza.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van TraineeshipPlaza.nl.

13. ONDERHOUD

TraineeshipPlaza.nl is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Wederpartij op schadevergoeding jegens TraineeshipPlaza.nl ontstaat.

14. GARANTIE

TraineeshipPlaza heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

TraineeshipPlaza garandeert echter niet:

 • dat de werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met Wederpartij te sluiten;
 • dat de informatie op de Site volledig en juist is, waaronder mede verstaan de door de werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s;
 • dat de werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met Wederpartij zal sluiten;
 • dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten en,
 • dat de systemen van TraineeshipPlaza vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

15. ONDERZOEKSPLICHT

 • 15.1 Wederpartij is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Wederpartij de mogelijkheid om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres [email protected].
 • 15.2 Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is TraineeshipPlaza ter hare keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

16. GEHEIMHOUDING

 • 16.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.
 • 16.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 16.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst.
 • 16.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

17. DUUR EN BEËINDIGING

 • 17.1 De Dienst zal worden verleend door TraineeshipPlaza.nl aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Indien TraineeshipPlaza.nl besluit de Overeenkomst te beëindigen, en een dergelijk besluit is niet veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van of namens de Wederpartij, dan is de Wederpartij geen ter zake doend deelnamebedrag schuldig.
 • 17.2 Zowel TraineeshipPlaza.nl als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient 8 weken voor het einde van de contractsdatum plaats te vinden. Behoudens anders bepaald in deze voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.
 • 17.3 De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk anders is overeengekomen. Op iedere verlenging volgt opnieuw een stilzwijgende verlenging van 12 maanden tenzij een van partijen tenminste 8 weken voor het einde van de dan lopende verlengings-periode van 12 maanden heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te willen verlengen. In dat geval eindigt de Overeenkomst op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt.
 • 17.4 De mededeling van niet-verlenging zoals omschreven in artikel 17.3 heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per fax of via het klantensysteem gedaan. Bij nietrespectering van één of meer van deze voorwaarden is de Overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog akkoord gaat met de foutieve mededeling.
 • 17.5 Bij annulering door Wederpartij, na ondertekening van de Overeenkomst, doch voordat een Corporate Profile is gecreëerd en Toegangscode is toegekend, is Wederpartij een vergoeding verschuldigd van 50% van het ter zake doende Deelnamebedrag(en).
 • 17.6 Bij annulering door Wederpartij na de periode zoals beschreven in artikel 17.5 is Wederpartij een vergoeding verschuldigd van 100% van het ter zake doende Deelnamebedrag(en).
 • 17.7 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens TraineeshipPlaza.nl niet nakomt of TraineeshipPlaza.nl goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van TraineeshipPlaza.nl adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft TraineeshipPlaza.nl het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van TraineeshipPlaza.nl op schadevergoeding.

18. DIVERSEN

 • 18.1 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TraineeshipPlaza.nl
 • 18.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 18.3 Op de Overeenkomst tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 • 18.4 TraineeshipPlaza.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Indien abonnee niet instemt met de wijziging, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
 • 18.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.
 • 18.6 Alle geschillen tussen TraineeshipPlaza.nl en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
 • 18.7 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.
 • 18.8 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Alkmaar, worden beschikbaar gesteld op de Site en worden, voor zover zij niets reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden.

Word gevonden door werkgevers

Cv uploadenUpload je CV!

Dagelijks zijn topwerkgevers op zoek naar kandidaten op TraineeshipPlaza. Upload nu gratis jouw informatie en zorg dat ze je kunnen vinden!

Upload jouw informatie